معرفی رشته فعالیت فرش قرن


تولید و توزیع فرش در بهترین طراحی و نقش های روز دنیا هم در صنعت ماشینی و هم دست باف نفیس ایرانی.افتتاح فروشگاه های زیبا در سراسر کشور با هدف ارتقا صنعت فرش دست باف ایران و حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی و شناساندن هنر ایرانی در صنعت فرش.